Voorstelling van De Kring "Vrienden van Maerlant"

Home
 

Op 9 februari 2002 werd in het statige stadhuis van het historische Damme, in de zaal " De Vierschaere " de oprichting betekend van een nieuwe kring genaamd " Vrienden van Maerlant". Velen waren getuige van de aanstelling van de raad van beheer van de Kring en van de ondertekening van de oorkonde die deze stichting voor altijd in herinnering zal houden.

Wat begon als gekscheren tussen vrienden, is daarmee werkelijkheid geworden. Toen een aantal vrienden samen met de toenmalige korpscommandant van de Kazerne Gillis de Pélichy te Sijsele, Luitenant-kolonel stafbrevethouder John Bosmans, culturele horizonten ging verkennen, werd tijdens een bezoek in Brussel de suggestie gedaan om gelijkaardige samenkomsten met verrijkende en leerrijke activiteiten op een meer regelmatige basis en met meer structuur op te zetten. Tijdens een vriendenfeest te Damme, werd dit idee opnieuw bevestigd en meteen werden statuten opgemaakt. Na veel overweging werd gekozen voor de naam "Vrienden van Maerlant".

In die naam zit al heel wat van de doelstellingen verborgen. De Vrienden van Maerlant willen in de eerste plaats een coherente en cohesievolle groepering zijn, bestaande uit respectabele lieden, die samen cultuur beoefenen in al haar facetten, die focussen, kwalitatief promoten en beleven. Met de keuze voor het boekendorp Damme als thuisbasis en gezien de focus op cultuur, willen de leden hun culturele interesse spijzen met de kracht die het boek in dit mooie stadje uitstraalt, geleid door de bronnen van Jacob Van Maerlant. Op deze manier wil de Kring ook Damme als boekendorp verder promoten. Daarnaast kan men nergens beter dan in het alom gekende Damme op geregelde basis gastronomisch uitpakken en de culinaire gevoelens van de leden koesteren via onderricht en degustaties allerhande. Tot slot wil de kring de band Leger-Natie verstevigen door vriendschapsbanden te smeden tussen militairen en burgers. Damme was immers de peterstad van het in Sijsele gelegerde 92 Bataljon Logistiek, later het 51 Bataljon Logistiek.

Dat niet voor de naam "Tijl Uilenspiegelvrienden" of "Lamme Goedzakvrienden" werd gekozen, maar wel degelijk voor de naam "Vrienden van Maerlant", kan alleen maar een aansporing zijn voor de leden om deze naam waardig te dragen. Jacob van Maerlant, gekend en gewaardeerd dichter, werd geboren tussen 1230 en 1235 nabij Brugge en is tussen 1265 en 1270 naar Damme verhuisd. Hij was duidelijk onder de indruk van Damme, in die dagen een belangrijke handelsstad en voorhaven van Brugge, want vanaf dan leverde hij een ander soort werk af. Maerlants geest leeft nu nog in Damme, zodat zijn werk een enorme bron kan vormen om de werking van de Kring te inspireren, zonder zich noodzakelijkerwijze in de lectuur van zijn werken te moeten onderdompelen.

Daarom ook heeft onze vereniging voor haar kribbe de stad Damme gekozen. Het bestuur vergadert op regelmatige basis in het restaurant DE DAMSE POORT website www.damsepoort.be

De Kring wil geen serviceclub of een elitaire groep zijn, integendeel. Zoals al aangehaald, is het de bedoeling in de serene sfeer van een samenhangende vriendenkring de cultuur in al haar facetten te beleven. Regelmatig worden uitstappen georganiseerd die zowel leerrijk als ontspannend zijn. Vele deuren staan daarbij open. De leden hebben een ruime kennissenkring in hun eigen woon- en werkomgeving, verspreid over het hele Vlaamse land, en door daar beroep op te doen, kan in een groter gebied gewerkt worden. Voor elk van de leden worden aldus nieuwe horizonten geopend. Ook wordt op regelmatige basis een ledenbijeenkomst belegd, waarbij sprekers zeer uiteenlopende onderwerpen behandelen. Op die manier worden de vriendschapsbanden verder aangehaald, met inbegrip van de banden Leger-Natie, over alle grenzen heen.

De Kring is er zich van bewust dat hij Damme en de naambekendheid van Damme nog verder kan helpen uitdragen. Het standbeeld van Jacob van Maerlant, vóór het stadhuis op de markt te Damme, zal altijd haar trots zijn en de afbeelding ervan werd dan ook opgenomen in de stichtingsoorkonde.

De Kring ziet elk nieuw lid als een nieuwe bron, die nieuwe ideeën kan aanbrengen om de werking van de Kring nog sterker en creatiever te maken. De kring staat daarom niet alleen open voor Dammenaars, maar voor allen die zich geroepen voelen om samen allerlei activiteiten te beleven in een vriendschappelijke open sfeer samen met de partner.

Wie wil toetreden tot de Kring "Vrienden van Maerlant", kan dit aanvragen aan één van de leden van de raad van beheer. Een toelatingscommissie wil toetredende leden bijbrengen en bevestigen als lid.